Svenska

A.L.G.d. יהשוה S.A.d.L.U.   

ADHUC STAT!

Broderliga och systerliga välkomstönskningar till webbsidan för Martinistorden O∴V∴C∴, ett svenskbaserat Ordenssällskap med ett enda syfte: överföringen och förmedlingen av det esoteriska ljus som härrör från den franska 1700-talsesoterismen hos våra Ärade Mästare Louis-Claude de Saint Martin (den Okände Filosofen), riddarmystikern Jean-Baptiste Willermoz och deras lärare, teurgen Martinez de Pasqually. Namet O∴V∴C∴ är en förkortning för ett latinskt uttryck som betyder "Hjärtats Vägs Orden", vilket uttrycker den martinistiska mystikens mål och metod.Martinismens läror behandlar mänsklighetens ursprungliga tillstånd, dess förhållande till Gud och världen, dess främmandegörande från sitt gudomliga ursprung och vägen till att återvinna det ursprungliga tillstånd av kunskap, insikt och frihet från vilket vår dagliga tillvaro har fjärmat oss. Den rör sig kring frågorna om "vilka vi varit, vad vi blivit, var vi voro, varthän vi har kastats, varthän vi skyndar, från vad vi räddas, vad födelse är och vad pånyttfödelse är".


Den martinistiska traditionen erkänner och upmärksammar att mänskligheten inte är vad den borde vara - att vårt himmelska hem tycks vara förlorat i denna materiella värld. Den tar sin början i den inbyggda "Trängtan" (désir) som män och kvinnor känner i sina hjärtan efter förening och reintegration med och i sin gudomliga urgrund - en "vild och evig längtan" efter ett förlorat och glömt hem som alla människor i exil inte kan undgå att höra inom sig. Det är denna Trängtan efter ett gudomligt ursprung och Insikt (Gnosis) om det Eviga som bildar grunden för den meditativa och mystika väg som är känd som Voie Cardiaque, "Hjärtats Väg".


Den martinistiska traditionen tog sin början i 1700-talets Frankrike, då Martinez de Pasqually startade en teurgisk Orden med namnet Elus Coën. Den fördes vidare av hans två närmaste elever, Jean-Baptiste Willermoz (som använde riddarsymbolik som pedagogisk metod) och Louis-Claude de Saint Martin, som förordade en meditativ väg för inre förvandling, bön och kontemplation som sättet att närma sig och förverkliga det Enda Mysteriet. Martinismen formaliserades som ett initiatoriskt logesystem i slutet av 1800-talet, och den traditionen förs vidare av många Ordnar i vår tid.


Inom denna bredare martinistiska tradition har O∴V∴C∴ ett särskilt fokus på följande:

* den meditativa och hängivenhetsbaserade andlighet som är typisk för Saint Martins "Hjärtats Väg",

* en vacker och teatral ritualstruktur,

* det på riddarmystik baserade förhållningssätt till livet som går tillbaka på Willermoz,

* ett nära förhållande mellan handledare och elev, där en själavårdsliknande omsorg om elevens andliga välgång är central,

* en väl påläst och historiskt hållbar syn på martinismens traditioner, dess texter och dess olika uttryck under århundradena,

* ett vidareförande av den tradition av "intellektuella salonger" som karakteriserade martinismen under dess första århundraden.


Vår Orden leds av en Fri Initiator som bär på initiationslinjer från Papus och Chaboseau, som var aktiva under franskt 1800-tal, liksom på linjer från Ryssland och Ukraina.


Martinismens idéer och lära har paralleller i de av nyplatonismen och Origines präglade tolkningarna av antikens kristendom, i den judiska kabbalan och inte minst i de olika former av antik religion som brukar gå under namnet gnosticism. Louis-Claude de Saint Martin såg också själv likheter mellan hans egna tankar och sådana man kan finna i den vedāntiska hinuismens centrala texter, som Upaniṣaderna och Bhagavad-Gītā. Men trots alla dessa paralleller har martinismen sitt helt egna och mycket specifika pedagogiska system, en egen symbolik och ett eget sätt att förmedla sin undervisning. Målsätningen med utövandet av martinistisk mystik är alltså inte bara ett allmänt studium av judeokristen esoterik på ett abstrakt plan, utan är en mycket specifik och strukturerad väg till en särskild typ av mystik insikt (eller Gnosis), som inte bara är en överväldigande "upplevelse" utan utgör ett fullständigt, mystikt sätt att betrakta livet - inte någon gång i en odefinierad "framtid" utan här och  nu.
Martinismens pedagogiska system - sådant det praktiseras i O∴V∴C∴ - har tre delar:


(A) De inititiatoriska graderna.

Sedan slutet av 1800-talet har martinismens läror förmedlats i tre successiva steg eller grader, vars innehåll inte avslöjas förrän man själv genomgår dem:


I° - Associerad

En grad som introducerar grundläggande tankar och gör det möjligt för kandidaten att få en känsla för om den martinistiska vägen passar honom eller henne. Gradens innehåll är direkt baserat på Saint Martins och Pasquallys idéer, liksom på dem hos Papus, som återupplivade martinisttradtionen vid 1800-talets slut.


II° Initierad mystiker eller chevalier

En grad i vilken det mystika och meditativa arbetet börjar på allvar och fördjupas än mer. Graden innefattar också bilder och idéer som härrör från Jean-Baptiste Willermoz och hans riddarmystik, liksom ett fokus på inre meditativ alkemi.


III° Superieur Inconnu

Detta är den slutgiltida graden och egentligen den enda verkliga martinistiska initiationen, som öppnar vägen till en verkligt mystik förståelse av världen och människans plats i den. Det är denna grad som representerar och vidareför den initiation som går tillbaka på Louis-Claude de Saint Martin själv.(B) Privat undervisning och studium.

Varje medlem i Orden får en personlig handledare och har tillgång till läromaterial som han eller hon förväntas studera och arbeta noggrant med, för att bättre kunna förstå och förverkliga det budskap som ges i gradinitiationerna. Vid Ordens möten har medlemmen möjlighet att diskutera graderna och materialet med Bröder och Systrar och att ta del av fördrag och presentationer kring martinistiska frågor i den "intellektuella salongens" form, en tradition som går tillbaka till Saint Martin själv och som vi är stolta att upprätthålla.(C) Personligt mystikt arbete -

i form av meditation, bön och teurgi. Den personliga kontemplativa och meditativa praktiken är en helt central del av "Hjärtats Väg", och det är denna praktik som gör gradernas budskap "verkligt" för medlemmen. Graderna och studiematerialet är en karta - meditationen, bönen och teurgin är själva vägen. Mycket av detta arbete görs individuellt, och det börjar redan i den Associerade graden. Vid Ordens möten utförs denna typ av arbete i kollektiv och vägledd form.Vi välkomnar dig till denna webbsida och önskar dig allt gott i ditt sökandet efter Ljuset.


Om du skulle vilja fundera på ett medlemskap i vår Orden får du gärna använda formuläret under fliken "Contact" i menyn ovan. För att vara medlem i O∴V∴C∴ måste man:

* Vara minst 18 år gammal,

* Ha en tro på en Gud eller Högsta Väsen,

* Ha en stabil och balanserad livsföring,

* Vara öppen för en ickedogmatisk judeokristen religiös symbolik,

* Vara beredd att lägga ned tid och kraft på att arbeta med den martinistiska symboliken, läran och traditionen.